Terug

Disclaimer

Dit is de website van ZoSlim hypotheken v.o.f., gevestigd te Dronten. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

ZoSlim accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door ZoSlim is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van ZoSlim, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van ZoSlim die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en ZoSlim is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan ZoSlim hypotheken v.o.f. dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZoSlim dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.


ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Definities

Artikel 2. Overeenkomst

Artikel 3. Uitvoering

Artikel 4. Termijnen voor uitvoering

Artikel 5. Inschakeling derden

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Artikel 7. Medewerking door opdrachtgever

7.1        Binnen het kader van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever volledige medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst Opdrachtgever verplicht zich dan ook desgevraagd steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of informatie aan Wilkens &Partners te  verstrekken.

7.2        Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet,niet tijdig. niet volledig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Wilkens& Partners staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,kan dit  tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door laatstgenoemde leden  en/of kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Wilkens &Partners bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, zonder dat Wilkens & Partners schadeplichtig jegens Opdrachtgever zal kunnen zijn.

Artikel 8. Wijzigingen  in en/of  aanvullingen

8.1        Wilkens &Partners zal de opdrachtgever zo spoedig  mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen de partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht,het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed. Aldus gewijzigde tijdstippen van voltooiing zullen nimmer als fatale termijn in de zin van art. :6.83 aanhef en onder a BW kunnen worden aangemerkt. 

8.2        Indien er een vast  honorarium voor de opdracht is overeengekomen zal Wilkens & Partners Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren  indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden verhoogd.            

Artikel 9 . Honorarium en Betaling

9.1      Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het schriftelijk aan opdrachtgever medegedeelde gedifferentieerde uurtarief. Over het aldus verkregen bedrag zal omzetbelasting worden berekend.

9.2      Tenzij uitdrukkelijk anders  is overeengekomen is Wilkens & Partners bevoegd om ,ook tijdens de duur van de opdracht , het gedifferentieerde uurtarief te wijzigen.Indien daar aar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanleiding voor bestaat. Tevens behoudt Wilkens & Partners zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen, mits deze aanpassing redelijk en billijk is.

9.3      Voor  zover voor het verrichten van de opdracht een vast bedrag is overeen gekomen en het verlenen van de diensten tot extra werkzaamheden en/of prestaties leiden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vast overeengekomen prijs te zijn begrepen, zal Wilkens & Partners de Opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties  van die extra werkzaamheden en/of prestaties.

9.4      Alle declaraties van Wilkens & Partners zullen door opdrachtgever binnen  14 Dagen na factuurdatum worden voldaan .Voorschotdeclaraties van Wilkens & Partners zullen door opdrachtgever  onverwijld worden voldaan.

9.5      Declaraties van Wilkens & Partners zijn na verloop van 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in het verzuim zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat een beroep tot opschorting en/of verrekening aan de Opdracht  wordt  toegestaan.

9.6      opdrachtgever is in geval als genoemd in artikel 9.5 met ingang van de 30e  dag na dagtekening van de declaratie over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.Wilkens & Partners is in dat geval onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zulks tot enige schadeverplichting van Wilkens & Partners kan leiden.   

9.7      Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn als hiervoor genoemd uitblijft en Wilkens & Partners tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

9.8      Wilkens & Partners is gerechtigd bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium.

9.9      Wilkens & Partners is voor, tijdens en na de looptijd van de overeenkomst steeds bevoegd nadere zekerheid van Opdrachtgever te verlangen indien daar naar het inzicht van Wilkens & Partners  aanleiding toe bestaat, bij voorbeeld indien Wilkens & Partners twijfelt of gaat twijfelen aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever.

Artikel 10. Niet toerekenbare tekortkoming.

10.1    Wilkens & Partners is niet tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Wilkens & Partners  redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Wilkens & Partners ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden die krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor risico van Wilkens& Partners komen.

10.2    Wilkens & Partners is gerechtigd betaling te vorderen va het honorariumbehorende bij de adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toegerekende tekortkomingen veroorzakende omstandigheden zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. Opdrachtgever dient de koste van ten behoeve van hem ingeschakelde derden volledig te vergoeden.

Artikel 11.  Aansprakelijkheid.

11.1    Iedere aansprakelijkheid van Wilkens & Partners, haar bestuurders of werknemers voortvloeiende uit of samenhangende  met de diensten zal zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit de hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en ) wordt uitbetaald, met inbegrip van heet eigen risico dat Wilkens & Partners in verband met die verzekering draagt.

Desgewenst worden aan de opdrachtgever over de ( dekking onder de ) door Wilkens & Partners gesloten beroepsaansprakelijksverzekering(en ) vertrouwelijke inlichtingen verschaft. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens in dit artikel genoemde verzekering(en) mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum  bedrag van  50.000 euro of indien het betaalde honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat in de betreffende zaak waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit in de rekening is gebracht , omzetbelasting daarin inbegrepen, met een maximum bedrag van 100.000 euro.

11.2    De Opdrachtgever vrijwaart Wilkens & Partners tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangt met de diensten voor de opdrachtgever verricht , tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid en/of opzet  van Wilkens & Partners

11.3    Ingeval de door Wilkens & Partners in het kader van de diensten ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is Wilkens & Partners gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of uitsluiting )van de zijde van de door haar ingeschakelde derde te aanvaarden.

11.4    Wilkens & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (rechts-) handelingen en /of tekortkomingen van welke aard dan ook van de door haar ingeschakelde derden. Onder rechtshandelingen in de zin van art. :3.32 e.v. BW.

Artikel 12.  Toepasselijk recht en geschillen.

12.1    Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Wilkens & partners B.V bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen.

13.1    Alle overeenkomsten tussen Wilkens & Partners en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

13.2    Alle geschillen worden  uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin Wilkens & Partnes feitelijk is gevestigd, ook indien Opdrachtgever in heet buitenland is gevestigd.

Artikel 14.  Deponering Algemene voorwaarden.

14.1    Deze algemene voorwaarde zijn  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en bedrijf te Dronten op 18 maart 2010.